فروشگاه اینترنتی سیم و کابل و روشنایی                                                                                                                   www.acdcshop.ir

محصولات فروشگاه
کابل مفتولی
  • کابل مفتولی
  • Icon lampلامپ ال ای دی
  • Icon lampچراغ سقفی
کابل مفتولی
بستن

کابل برق مفتولی 2 در 16 خراسان (افشارنژاد)

کابل مفتولی  2 در 16 برای استفاده در سطوح زیر خاک، آب، داخل کانالها، شبکه های توزیع برق و نیروگاهها و صنایع مناسب میباشد. این نوع کابل مناسب برای استفاده در محلهایی که فشار مکانیکی به کابل زیاد است نمی باشد. فروش کابل مفتولی  در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 2 در 16 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 2 در 1.5 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 2 در 2.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 2 در 2.5 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی.
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 3 در 1.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 3 در 1.5 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 3 در 16 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 3 در 16 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 3 در 2.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 3 در 2.5 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 3 در 25 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 3 در 25 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 3 در 4 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 3 در 4 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 3 در 6 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 3 در 6 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 4 در 1.5 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 4 در 1.5 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی. فروش کابل ضد حریق خراسان در فروشگاه acdcshop.ir
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 4 در 10 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 4 در 10 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی.
کابل ضد حریق. فروشگاه acdc
بستن

کابل ضد حریق 4 در 16 خراسان (افشارنژاد)

کابل ضد حریق سایز 4 در 16 خراسان (افشارنژاد) قابل استفاده در مکانهایی که در آنها احتمال آتش سوزی وجود دارد جهت محافظت از تاسیسات و نیروهای انسانی.